Miljö

Policy och förhållningsregler.

Miljö

Ljungträ AB förbinder sig som köpare av skogsråvara och säljare av certifierade sågverksprodukter att verka för att inköpen sker enligt erkända skogscertifieringars krav och intentioner.

Ljungträ accepterar inte virke som kommer från följande källor:

  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (nyckelbiotoper)
  • Genmanipulerade (GMO) träd
  • Illegala avverkningar
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning

Vi ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas och följer rutiner med syftet att kraven ska tillgodoses för alla våra inköp av skogsråvara.

Copyright

logo-sidfoten

© 2016 Ljungträ AB
Web: NyWeb

Sociala medier

Kontaktinfo

Adress:
Vreta Munktorp
SE-731 70 KÖPING

E-post: info@ljungtra.com
Tel: +46(0) 221 - 401 00
Fax: +46(0) 221 - 403 82