Råvara

Som skogsägare är det viktigt att veta att du får rätt pris och att din råvara hamnar i rätt händer. Hos Ljungträ kan du känna dig trygg med att vi är noga med varifrån vi köper vår råvara, och att den är "regionsbunden" - det vill säga att vi köper inom ett avstånd om cirka 100-150 km runt om vårt sågverk, med huvuddelen från Västmanland.

Vi är mycket noggranna med vilken typ av virke vi köper in, och vi följer erkända skogscertifieringars krav och intentioner. För att säkerställa kvaliteten på virket kräver vi minst 12 årsringar inom bedömningsområdet (2-8 cm från märgen i toppen av stocken) och att virket inte har vuxit för snabbt.

Som en certifierad organisation är det viktigt för oss att vi har höga krav på våra leverantörer och att vår personal är väl utbildad. Detta säkerställer att vi alltid uppfyller våra krav vid inköp av skogsråvara. Varje år köper vi in cirka 130 000 m³fub, vilket motsvarar cirka 1,8 miljoner timmerstockar, och när virket levereras mäts det av en virkesmätningsförening Biometria.

Vi följer erkända skogscertifieringars krav och intentioner och accepterar inte virke som kommer från skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, där höga bevarandevärden är hotade (nyckelbiotoper), där det finns genmanipulerade (GMO) träd eller där det har skett olagliga avverkningar av naturskogar i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Copyright

logo-sidfoten

© 2016 Ljungträ AB
Web: NyWeb

Sociala medier

Kontaktinfo

Adress:
Vreta Munktorp
SE-731 70 KÖPING

E-post: info@ljungtra.com
Tel: +46(0) 221 - 401 00
Fax: +46(0) 221 - 403 82